Moving up

Moving Up- afb. 1 (2)De ondervertegenwoordiging van vrouwen in de hogere wetenschappelijke rangen is een gevolg van diverse oorzaken. Historische, culturele en sociaalpsychologische factoren spelen een rol, maar voor een deel kunnen vrouwen ook zelf hun loopbaankansen beïnvloeden. Vergeleken met mannen zijn zij gemiddeld minder geneigd om uitdagende maar risicovolle taken op zich te nemen. Daardoor lopen ze minder kans op falen maar hebben zij ook minder kans op opvallende goede prestaties. Ze komen vaak minder goed voor zichzelf op bij onderhandelingen, weten zich minder in de spotlights te begeven en hebben gemiddeld minder zelfvertrouwen. Dat zijn geen eigenschappen die vrouwen minder geschikt maken voor de wetenschap dan mannen maar ze maken wel dat anderen hun prestaties minder snel opmerken en hun inspanningen minder snel zullen belonen. Het is zaak voor sommige vrouwelijke wetenschappers om een beter inzicht te krijgen in deze processen en om de benodigde vaardigheden te ontwikkelen willen zij carrière maken in de wetenschap. Bovendien is het wenselijk dat zij ook goed om leren gaan met oorzaken die buiten hun directe invloed liggen zoals seksestereotypering en een masculiene organisatiecultuur.

De doelstelling van de training is daarom om bij de deelnemers:
• Het inzicht te vergroten in gedrag dat belangrijk is voor een wetenschappelijke carrière
• Het bewustzijn te vergroten van de eigen kwaliteiten en competenties
• Nieuwe competenties te ontwikkelen
• Concrete doelen voor de eigen wetenschappelijke loopbaan te formuleren
• Het zelfvertrouwen te vergroten

Het programma is bedoeld voor vrouwelijke postdocs, UD’s en UHD’s. Er kunnen maximaal 12 cursisten deelnemen. De voertaal is Nederlands of Engels.